Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Nezveřejněné informace jsou žadateli poskytnuty ústně. Pokud není žadatel
  s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen, musí žádost podat písemně.
  Písemnou žádost lze podat:

  • dopisem na adresu:

  Psychiatrická nemocnice Brno
  Húskova 2
  618 32 Brno

   

  • faxem na číslo: +420548123200
  • el. poštou na adresu: sekretariat@pnbrno.cz

   
  Příjem žádosti a dalších podání:
  Žádost je podána dnem, kdy ji Psychiatrická nemocnice Brno (dále PNB) obdržela. Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

  • označení PNB jakožto subjektu, kterému je určena,
  • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
  • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

  Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve PNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, PNB žádost odloží.

  V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve PNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne PNB o odmítnutí žádosti.
  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti PNB, bude žádost
  s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí PNB žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

  Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí PNB žadateli ve lhůtě 7 dnů
  od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji PNB poskytne.

  PNB poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován. 
  Neposkytují se informace:
   vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům,

  • týkající se osobních údajů,
  • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,
  • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • souvisí s probíhajícím trestním řízením,
  • týkající se rozhodovací činnosti soudů,
  • označené podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, za obchodní tajemství.


  Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne PNB ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel PNB rozhodnutí.
  Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. PNB předá odvolání
  do 15 dnů
  Ministerstvu zdravotnictví ČR, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.
  Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní PNB písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje
  Ministerstvo zdravotnictví ČR.