Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  GDPR

  Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení“. Často je používána zkratka GDPR (General Data Protection Regulation).
  V souvislosti s tímto nařízením je v Psychiatrické nemocnici Brno zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů:
  RNDr. Karla Říhová
  tel.: +420 548 123 593
  e-mail:  rihova@pnbrno.cz

   

  Vyřizování žádosti o informace
  Dle čl. 15 nařízení - Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům má subjekt údajů (fyzická osoba) právo požadovat po správci údajů, tj. po PNB, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje.
  Podat žádost o informaci lze elektronicky na e-mailovou adresu: rihova@pnbrno.cz, případně písemně poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno - Černovice, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů,  nebo osobně v kanceláři RNDr. Karly Říhové, pověřence pro ochranu osobních údajů PNB, v budově ředitelství, třetí vchod, přízemí vlevo.

  Pro podání žádosti využijte formulář: Žádost o informaci.

  Při osobním kontaktu bude totožnost subjektu údajů ověřována předložením dokladu totožnosti, v elektronické komunikaci je požadováno využití prostředku zajišťujícího důvěryhodnost, tj. kvalifikovaný elektronický podpis. Při zaslání žádosti o informaci poštou je nutný úředně ověřený podpis žadatele.
  Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou mu poskytnuty informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informace (čl. 12 odst. 3 a čl. 15 odst. 3 nařízení).

  Pokud správce zpracovává osobní údaje týkající se subjektu údajů, má subjekt údajů právo obdržet ve formě potvrzení (čl. 15 nařízení) následující informace o jejich zpracování:
  a) účel, příp. účely zpracování;
  b) kategorie dotčených osobních údajů;
  c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, pak kritéria použitá ke stanovení této doby;
  e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v  čl. 22 odst. 1  a  4,  a  v  těchto  případech  rovněž  informace  týkající se použitého postupu, jeho významu a předpokládaných důsledků takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů.

  Správce poskytne subjektu údajů informace do jednoho měsíce od obdržení žádosti (čl. 12 odst. 3 nařízení). Poskytnutí informací je bezplatné (čl. 12 odst. 5 nařízení – právo na jednu bezplatnou kopii osobních údajů). Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
  a) uložit poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (pořízení jednostranné černobílé kopie dokumentu, formát A4 za 2,- Kč) nebo
  b) odmítnout žádosti vyhovět.