Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Psychiatrická nemocnice Brno jedná a rozhoduje

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

  Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

  Všechny uvedené právní předpisy jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).