Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

  Usnesením vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 492 byla agenda rovnosti žen a mužů včetně sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) přesunuta z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR.
   

  Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovnosti žen a mužů, Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů a občanek na porušování principů rovnosti žen a mužů. Rada se skládá ze zástupců státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů, v současné době je předsedou Rady ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady jsou zajišťovány sekretariátem Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů), který je organizační součástí Úřadu vlády.
   

  S účinností od 15. července schválila vláda ČR usnesením ze dne 8. července 2015 č. 544 nový statut Rady.
  Dne 12. listopadu 2016 Vláda ČR mj. projednala a schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato vládní strategie je prvním rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice, který definuje základní priority a cíle až do roku 2020.
  Na prvním zasedáním v roce 2018 schválila Rada usnesení vyzývající vládu k podpoře současného znění školského zákona, který garantuje místo ve školkách dětem do tří let a od roku 2020 i dětem dvouletým. Ráda vládu v této souvislosti dále vyzvala k zintenzivnění komunikace a poskytnutí metodické podpory obcím
  a školkám a rovněž k zajištění dostatečných finančních prostředků na odpovídající personální kapacity tak, aby školky mohly poskytovat péči jak tříletým, tak dvouletým dětem. Ráda zároveň doporučila nové vládě ČR, aby vyjádřila podporu rovnosti žen a mužů jako jedné ze svých priorit v programovém prohlášení, přičemž konkrétně jde např. o podporu přijetí zákona o zálohovaném výživném, ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), či přijetí opatření v oblasti porodnictví a opatření pro slaďování rodinného
  a pracovního života.

   

  K problematice prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže lze mimo jiné najít další odpovídající informace, případně literaturu na následujících webových stránkách:


  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-121632/

  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/

  http://www.aperio.cz/tags/30

  https://www.mpsv.cz/cs/