Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Poslání, vize

  Motto, filozofie:

   

  Základní filozofií Psychiatrické nemocnice Brno je přístup k pacientovi jako ke svébytnému a neopakovatelnému individuu.

   

  Uplatnění této filozofie v praxi

   

  Aplikaci této filozofie v praxi nám umožňuje princip chápání člověka jako biopsychosociální a duchovní jednotky. To znamená, že každý jedinec má určitý biologický základ definovaný geneticky a formovaný environmentálními vlivy. Ten je podkladem pro psychologické charakteristiky (vlastnosti). Takto definovaný jedinec vstupuje do více či méně efektivních sociálních interakcí s okolím, přicemž tyto interakce jsou oboustranné. Jedinec ovlivňuje své okolí, které na principu zpětné vazby zase ovlivňuje jeho nejen psychologické, ale i biologické charakteristiky, což má vliv na jeho fungování ve společnosti, rodině, práci a dalších oblastech. Naším cílem je zlepšit tyto funkční schopnosti pacienta na co nejvyšší úroveň, přičemž ale prioritou pochopitelně zůstává pacientův pocit životní spokojenosti. Důsledné uplatňování tohoto principu v každodenní praxi zabraňuje jednostrannému
  a omezenému pohledu na psychiatrického pacienta jako na pouhého nositele psychiatrické diagnózy.

   

   

   

  Co si představujeme pod pojmem „kvalitní zdravotní péče“

   

  Pojem „kvalitní zdravotní péče“ v našem pojetí důsledně zahrnuje všechny čtyři výše uvedené složky (biologickou, psychologickou a sociální a duchovní) v jejich složitých vzájemných interakcích. Jen touto cestou je možno uspokojit potřeby pacientů, přinášet jim očekávaný užitek a vyhnout se některým extrémům (např. aplikace těch nejúčinnějších a nejmodernějších psychofarmak v souladu s nejnovějšími léčebnými standardy by při současném zanedbání pacientových sociálních a psychologických potřeb stěží vedla k efektivní a úspěšné léčbě a ke spokojenosti pacienta s touto léčbou).

   

  Kdo jsme?

   

  Jsme příspěvková organizace s vysokou odbornou a společenskou prestiží poskytující široké spektrum psychiatrických služeb. Naše nabídka zahrnuje všechny psychiatrické obory s výjimkou pedopsychiatrie. Jedná se následující obory
  a podobory:

   

  ·        diagnostika a léčba všech druhů psychických poruch s akutně a subakutně vzniklými psychickými poruchami

   

  ·        léčení neurologických poruch

   

  ·        léčení návykových nemocí (závislostí na alkoholu a na hazardních hrách)

   

  ·        detoxifikace osob závislých na návykových psychotropních látkách (drogách)

   

  ·        rehabilitačně-ostřízlivovací pobyty v pojetí „harm reductin“ pro pacienty závislé na alkoholu, kteří nejsou způsobilí absolvovat standardní protialkoholní léčení

   

  ·        psychiatrická rehabilitace

   

  ·        léčení pacientů s gerontopsychiatrickou problematikou

   

  ·        léčení pacientů s neurologickými a internistickými problémy

   

   

   

  Charakteristika našeho zařízení

   

  Jsme dynamické a inovativní zdravotnické zařízení, zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod, s dlouholetou tradicí (od roku 1863) a profesionálním know-how. Budujeme svůj úspěch na vstřícném a profesionálním přístupu ke svým pacientům, kterým poskytujeme spolehlivé, kvalitní a bezpečné služby, kdy středem našeho zájmu je dobro pacienta v souladu s jeho přáními při respektování jeho požadavku.

   

  Chápeme současné zdravotnictví jako velice složitou a neustále se vyvíjející oblast. Proto chceme poskytovat našim pacientům na základe nejnovějších světových poznatků tu nejlepší možnou a odbornou péci a aktivně se podílet na světovém vývoji oboru, které jsme si vybrali jako stěžejní.

  Jsme aktivně zapojeni do reformy psychiatrické péče. V rámci projektu MZ ČR Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné a v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví realizujeme transformaci psychiatrické nemocnice.

   

  Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně, společně řešíme jeho zdravotní stav a chceme pro všechny pacienty být vyhledávaným a spolehlivým partnerem. Na našich pracovištích probíhá multidisciplinární spolupráce s komunitními týmy JMK. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců.

   

  Budujeme kulturu zdravotnického zařízení s atmosférou stále se vzdělávající
  a rozvíjející organizace, která umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých zaměstnanců.

   

   

   

  Zavedení výše uvedených atributu do praxe pochopitelně není jednorázovou záležitostí, ale neustále probíhajícím dynamickým procesem.

   

   

   

  Naší vizí je poskytování kvalitní, bezpečné a efektivní péče.