Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

  V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI BRNO

  Proti postupu Psychiatrické nemocnice Brno při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel a osoba zmocněná pacientem. Způsob přijímání a vyřizování těchto stížností je upraven zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a platnými vnitřními předpisy Psychiatrické nemocnice Brno.


  V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. a na základě platných vnitřních předpisů Psychiatrické nemocnice Brno, se stížnosti na postup poskytování zdravotních služeb a na činnosti související se zdravotními službami vyřizují do 30 dnů ode dne jejich obdržení, v odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. Stanovenou 30-ti denní lhůtu lze překročit pouze se souhlasem ředitele Psychiatrické nemocnice Brno jen tehdy, nelze-li v průběhu šetření zajistit podklady potřebné pro jejich vyřízení. V případě, že jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná, postoupí ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení věcně příslušnému subjektu. Podáním stížnosti nemocnici proti postupu při poskytování zdravotních služeb není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Veškeré stížnosti lze podat písemně, ústně i elektronicky. O ústně podaných stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, musí být sepsán záznam.


  Stížnosti přijímá v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod. sekretariát ředitele Psychiatrické nemocnice Brno a sekretariát náměstků ředitele Psychiatrické nemocnice Brno, e-mail: sekretariat@pnbrno.cz, datová schránka: z22xiap. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti na postup při poskytování zdravotních služeb, může podat stížnost správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ve stížnosti ke správnímu orgánu pak musí být uveden důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti nemocnicí.


  Psychiatrická nemocnice Brno nakládá s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.   

  V Brně dne 1. března 2018

   

  MUDr. Marek Radimský
  ředitel Psychiatrické nemocnice Brno