Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Psychiatrická nemocnice Brno jedná a rozhoduje

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdrav. službách, v platném znění

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

  Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění

  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění

  Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), v platném znění

  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění

  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění

  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

  Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění

  Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

  Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů
  a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (
  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).